ข่าวการศึกษา

ปลื้มผลงานธุรกิจอาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว พร้อมดันสู่ตลาดต่างประเทศ


     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในรูปแบบนิทรรศการเปิด โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง  รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุด ระดับ 5 จำนวน 20 แห่ง และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุด ระดับ 4 จำนวน 37 แห่ง รวมทั้งสิ้น 57 แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยน.ส.ตรีนุช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพ ให้มุ่งเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาโดยเน้นการฝึกประกอบอาชีพจริงตามบริบทในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดย สอศ. ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ตามสาขาวิชาชีพและนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผ่านการดำเนินงานของ “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” ในทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับ “ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ” และหน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ อย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตนมองว่า การศึกษาสายอาชีพในปัจจุบันต้องสร้างให้นักศึกษาทำงานได้จริงหรือสร้างอาชีพได้ และจากผลงานการประกวดในวันนี้มีหลายทีมที่โดดเด่นและสามารถต่อยอดไปสู่ระดับชาติได้ ด้าน เรืออากาศโท สมพร ปานดำ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านวิชาชีพและด้านการเป็นผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความพร้อมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ในเชิงลึกด้านธุรกิจ ผ่านกระบวนการอบรม และการทดลองทำธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งองค์ความรู้ทางธุรกิจจะสามารถช่วยให้รับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น โดยได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาครัฐทุกแห่ง เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้ทำธุรกิจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทุกปี ภายใต้กระบวนการประเมินตามเครื่องมือและตัวชี้วัดการประเมินที่ สอศ. กำหนด โดยแบ่งการประเมินอออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ ซึ่งกระบวนการสร้างผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา และการสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพจากหลักสูตร สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และทดลองดำเนินธุรกิจจริงในสถานศึกษาและชุมชน ภายใต้กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำจากครูที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งมีการรวบรวมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ rproduct.net เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดธุรกิจที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรมโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ หรือ RRR Awards “Reach the Dream, Ready for Business, Rcheewa Sangsan” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษาก้าวไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จและนำแผนธุรกิจไปต่อยอดเป็นแนวทางในการทำเป็นธุรกิจของตนเองได้ต่อไปในอนาคต ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved