29327366การรับชมรายการ

จากการออกอากาศโดยส่งสัญญาณในระบบบีบอัดสัญญาณ ขึ้นสู่ ดาวเทียม และ   ส่งสัญญาณกลับ มายังจุดบริการโดยไม่ต้อง ผ่านสถานีทวนสัญญาณภาคพื้นดินนั้น ในการรับชมรายการ  โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางสถานี ETV ผู้รับชมรายการ จึงต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์รับสัญญาณในจุดที่ต้องการ รับชม ดังต่อไปนี้


จานรับสัญญาณดาวเทียม (Dish)

สำหรับย่านความถี่ KU-Band ระบบ Dstv ขนาดกว้าง 60 – 80 เซนติเมตร   ซึ่งประกอบด้วยตัวจานกรวยรับสัญญาณ (Feedhorn)  และอุปกรณ์ขยายสัญญาณที่มีการรบกวนต่ำ
(Low Noise Block Down Converter)


ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือ IRD

(Integrated Receiver Decoder) พร้อม Smart Card และ CA – Module  เพื่อแปลงสัญญาณในการรับชมรายการ  เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับเครื่องรับโทรทัศน์แล้ว  ผู้ชมสามารถปรับช่องสัญญาณเพื่อรับชมรายการของ  ETV  โดยไม่เสียค่าสมาชิก  เนื่องจาก ETV เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ปัจจุบัน

 
การออกอากาศ ETV

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2537 ปัจจุบันดำเนินการออกอากาศทุกวัน  วันละ 18 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น.  กลุ่มเป้าหมายของสถานี ETV  ได้แก่  เด็ก เยาวชน และครอบครัว  นักเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนทั่วไป   สถานี ETV จัดออกอากาศจากอาคาร  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ทำการเชื่อมสัญญาณการออกอากาศไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  ถนนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี  และะเชื่อมสัญญาณ  การออกอากาศอีกครั้ง  ไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  แล้วทำการ   บีบอัดสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียมและส่งสัญญาณกลับลงมายังสถานศึกษา  ศูนย์การเรียน  เครือข่ายต่าง ๆ และบ้านผู้รับชมที่มีชุดรับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  ระบบดิจิตอล หรือ  Dstv การจัดการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา  ได้กำหนดผังการออกอากาศเป็น แบบครึ่งปี 
 

โดยผังครึ่งปีแรกจะเริ่มออกอากาศ เดือน ก.ค. - ธ.ค. และผังครึ่งปีหลังจะออกอากาศ ในเดือน ม.ค. - มิ.ย. ของปีถัดไป
ออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน รายการเสริมการศึกษานอกโรงเรียน รายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  และรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 
 

 

 

ปัจจุบันสามารถรับชมรายการ  ETV  ได้  7  ช่องทาง  ดังนี้

1. มีชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku-Band 
      - GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD)
      - DTV ช่อง 64 และ 252
      - Sunbox ช่อง 112
      - PSI ช่อง 110 กล่อง 2TV, OK, HDKU
2. รับชมผ่านทาง Internet ที่
http://www.etvthai.tv/
3. รับชมผ่านมือถือ ระบบสมาร์ทโฟน ที่ http://www.etvthai.tv.m หรือ http://www.m.etvthai.tv 
4. รับชมผ่านระบบ IPTV (Internet Protocal Television)
                      
5. ผู้รับชมรายการที่เป็นสมาชิกของ True Visions ช่อง 180 และ 64
6. ผู้รับชมรายการที่เป็นสมาชิกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
7. รับชมผ่าน Application etvthai ใน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ Android
 

 

 

การบริการจาก ETV

ต้องการเอกสารคู่มือรับชม / ผังตารางออกอากาศ ETV  เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ติดต่อได้ที่
ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถ. ศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0-2354-5730-40  ต่อ 414 หรือ 415  โทรสาร 0-23545741
E-mail Address :  etv_cet@hotmail.com
สนใจรายการของ  ETV  ติดต่อขอรับบริการสำเนาได้ที่  ส่วนจัดการทรัพยากร  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. 0-2354-5730-40  ต่อ 114 หรือ 115


ข้อมูลจำเพาะ
 
 
ชื่อสถานี : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
EDUCATIONAL TELEVISION STATION  MINISTRY OF EDUCATION ( ETV )
ออกอากาศ : ทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง ( 06.00 น. - 24.00 น.)
ออกอากาศระบบ : ผ่านดาวเทียม ระบบ Digital
สัญญาณดาวเทียม : Smart  : 64
Dtv      : 46
ความถี่ Down Link :
12666 MHz
ขนาดจาน : 60-80 เซ็นติเมตร.
ดาวเทียมไทยคม :
5
   
   
.

.

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ :
นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล
หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ :
นางจารุพร  พุทธวิริยากร

. หัวหน้าส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ :
นายสราวุธ  กองสุทธิ์ใจ
.

หัวหน้าส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย :
นางมาลี       อมตานนท์

. หัวหน้าส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร :
นายประพันธ์  หงษ์จินดา
.

หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต) :

นายกิตติพงษ์  เปี่ยมปฏิภาณ

.

หัวหน้าส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา :

นายวิศิษฐ์     เจียรณัย
.

หัวหน้าส่วนเทคนิคโทรทัศน์
นายปัญญา     ทศนุต

. หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี
นายภัทรพล     คำสุวรรณ์

.

ที่ปรึกษา
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
นายสุรพงษ์ จำจด
 

ผู้ดูแลระบบ
นายนุกูล      สุวรรณศิลป์

.

 

 

ผู้ดูแล Web site
นายสราวุธ      กองสุทธิ์ใจ
นางวราทิพย์  ไตรรัตนวนิช
นางสาวชนาพร  พันธ์สมจิตร
นายประเสริฐ  พุ่มดอกไม้

 
สถานที่ตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-26449306, 0-23545730-40 ต่อ 414,415 โทรสาร 0-26449306
Email ETV :
etv_cet@hotmail.com
my wife cheated on me with my father women that cheat with married men how many women cheat on their husbands
my wife cheated on me with my father how often do women cheat on their husbands how many women cheat on their husbands
how to catch a cheater why people cheat in marriage reasons people cheat
reasons why wives cheat on their husbands i dream my husband cheated on me find an affair
women cheat click dating for married men
women that cheat redirect married men who cheat
infidelity how married men cheat married men affairs
married men who have affairs go cheaters caught
signs of a cheater all wives cheat catch a cheat
read infidelity signs cheat on wife
will my husband cheat when your husband cheats what makes women cheat
why women cheat why do husbands cheat women who cheat on relationships
redirect dating for married people
redirect women will cheat dating for married people
redirect reasons women cheat on their husbands dating for married people
why people cheat in relationships link cheat women
affair dating sites link when married men cheat
how to know if wife has cheated redirect percent of women that cheat
how to know if wife has cheated redirect percent of women that cheat
women that cheat on their husbands women looking to cheat why do wife cheat on husband
are abortions free read misoprostol dose abortion
one month pregnant does medicaid cover the abortion pill what is mifepristone and misoprostol
how can i get an abortion pill go late abortion
abortion pill prices read here how to get abortion
day after pill click here how to get on the pill
free abortion pill nyc medical abortions online
free abortion pill nyc where to get abortion pills online
morning after pill link read
want my wife to cheat women who love to cheat my husband cheated on me
want my wife to cheat go my husband cheated on me
why wives cheat on husbands read here i cheated on husband
why wives cheat on husbands click here i cheated on husband
women who cheat on men want my wife to cheat I cheated on my husband
my boyfriend cheated on me quotes I cheated on my wife types of women who cheat
redirect why do wife cheat cheat
my boyfriend cheated on me quotes married men affairs
infidelity signs women looking to cheat redirect
infidelity signs women looking to cheat redirect
why men cheat on beautiful women i want an affair why most women cheat
why men cheat on beautiful women will my wife cheat again why most women cheat
why do wife cheat redirect open
why do wife cheat redirect open
what are symptoms of chlamydia phuckedporn.com symptom of chlamydia
what are symptoms of chlamydia phuckedporn.com symptom of chlamydia
why do husbands have affairs link most women cheat
facts on hiv link signs and symptoms of aids
i almost cheated on my boyfriend cheat on my boyfriend i cheated on my boyfriend with his best friend
is my husband cheat is it my fault my husband cheated i cheat on my husband
is my husband cheat read i cheat on my husband
cheat on my boyfriend why do i cheat on my boyfriend why does my boyfriend cheat
i cheated on my wife now what developerstalk.com i want my wife to cheat
i cheated on my wife now what my spouse cheated on me now what i want my wife to cheat
dating a married woman cheaters why do men cheat
dating a married woman cheaters why do men cheat
coupons for medications link rx.com coupons
rite aid coupon davidspot.com walgreens online promo code
how to tell if wife has cheated how many women cheat on their husbands how to cheat on husband
affair dating sites insight.nestingen.com why do wife cheat on husband
tell my story d&c instruments abortion clinic in dc
spy apps for free free sms spy app install spyware on android
software to spy on cell phones cell phone snooping software spy on text messages
cvs 30 off coupon link cvs online coupon
discount prescriptions online walgreen coupons printable walgreens online promo code
discount prescriptions online pharmacy cards walgreens online promo code
discount prescriptions online walgreen coupons printable walgreens online promo code
discount prescriptions online pharmacy cards walgreens online promo code
dating for married unfaithful spouse married affairs sites
cialis.com coupon prescription discount cards prescription card discount
cialis coupons from lilly prescription savings card free prescription drug cards
prescription coupon card free discount prescription card coupons cialis
thyroxine 25mcg go zithromax pill
thyroxine 25mcg connectbi.com zithromax pill
prescription discounts cards viagra savings and coupons discount prescription coupons
prescription discounts cards viagra online coupon discount prescription coupons
viagra 2016 coupon gallaghermalpractice.com free discount prescription cards
viagra trial coupon open prescription coupon card
discount prescription drug cards discount drug coupon coupons for prescription drugs
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and urticaria lisinopril and urticaria lisinopril and urticaria
coupons for bystolic bystolic savings card program bystolic coupon card
bystolic coupon card what is the generic for bystolic
bystolic coupon card bystolic generic alternative what is the generic for bystolic
generic for bystolic bystolic add on copay card linzess patient assistance
coupons for bystolic generic bystolic
bystolic manufacturer coupon bystolic coupon
bystolic coupon 2013 bystolic coupon save up to $20
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
pet prescription discount card read lilly coupons for cialis
pet prescription discount card read lilly coupons for cialis
abortion clinics in chicago go abortion legal
abortion clinics in chicago go abortion legal
abortion clinics in miami click abortion hotline
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable cialis 2015 coupon
how much is the abortion pill website-knowledge.com is abortion legal
cialis discounts coupons prescription savings cards free cialis samples coupon
abortion prices how long can you wait to have an abortion home abortion remedies
abortion at 20 weeks teenage abortion home remedies for abortion
metformin metformin metformin
progesterone progesterone progesterone
lisinopril lisinopril lisinopril
lisinopril lisinopril lisinopril
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin how fast does it work gabapentin how fast does it work gabapentin how fast does it work
gabapentin and lyrica difference gabapentin and lyrica difference gabapentin and lyrica difference
sumatriptan overdose http://sumatriptannow.com/overdose sumatriptan overdose
bystolic card go bystolic card
bystolic card bystolic add on copay card bystolic card
bystolic patient assistance forest patient assistance
what is the generic name for bystolic site bystolic add on copay card
what is the generic name for bystolic site bystolic add on copay card
what is the generic name for bystolic site bystolic add on copay card
what is the generic name for bystolic site bystolic add on copay card
forest patient assistance bystolic free trial coupon coupons for bystolic
bystolic generic alternative bystolic coupon save up to $20
prescription drugs coupon discount coupons for cialis free printable cialis coupons
cialis dose for bph site cialis dosage recommended
cialis dose for bph cialis dosage recommended
buy viagra viagra for sale uk where to buy viagra online
cialis savings and coupons cialis coupons printable prescription drugs discount cards
free cialis coupons eblogin.com free cialis coupons
drug prescription card prescriptions coupons discount drug coupons