เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
ภารกิจ
ภารกิจ
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2537 ปัจจุบันดำเนินการออกอากาศทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. กลุ่มเป้าหมายของสถานี ETV ได้แก่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว นักเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในลักษณะดังนี้
1. รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน
เป็นรายการที่มีเนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน และรายการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับโรงเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอนหรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาซับซ้อนหรือยากต่อการทำความเข้าใจ

2. รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นรายการที่จัดเสริมการศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นเนื้อหาวิชาที่ยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งจะคัดเลือกเนื้อหาที่ยากมานำเสนอในรายการโทรทัศน์เพื่อ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

3. รายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นรายการที่จัด/ผลิตขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

4. รายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อให้ข่าวสารข้อมูลความรู้และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved