33719376
จอแก้ว เดือน ม.ค. 2562
        จอแก้ว ฉบับเดือน ม.ค. 2562
นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
        เอกสารนโยบายและจุดเน้น กศน. ปี 62

ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.

        เอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.
เดินหน้าสกสค. ครั้งที่ 1
        วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
การศึกษา 5.0 : ภาพอนาคตของสังคมญี่ปุ่น
        ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรไปสู่สังคมมีเป้าหมายในการพัฒนาคน 3 ข้อ
12345...