33342976
จอแก้ว เดือน ม.ค. 2562
        จอแก้ว ฉบับเดือน ม.ค. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.

        เอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.
นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
        เอกสารนโยบายและจุดเน้น กศน. ปี 62
การศึกษา 5.0 : ภาพอนาคตของสังคมญี่ปุ่น
        ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรไปสู่สังคมมีเป้าหมายในการพัฒนาคน 3 ข้อ

ท้องฟ้าจำลองเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ

        ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดบรรยายพิเศษในวันที่ 11 ต.ค. 61
12345...