รายการสายใย กศน. วันที่ 2 มิ.ย. 59 เรื่องขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลขาธิการ กศน.
26336804