บทความ

รับกำลังคนไม่พอกับการเคลื่อนงาน กศน.


นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด กศน. เช่น สำนักงาน กศน.ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น ทำให้พบปัญหาเรื่องความขาดแคลนบุคลากร ขณะเดียวกันเรื่องภาระงานและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบถือว่ามีจำนวนมากกว่า เนื่องจาก กศน.เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนในทุกช่วงวัย สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นนั้น กศน.มีพนักงานราชการ และบางส่วนใช้พนักงานจ้างเหมาบริการแทน เพื่อเติมคนเข้าสู่ระบบการทำงาน ซึ่งถือว่าแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ถือว่าไม่ถาวร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเรียนรู้ พ.ศ…. โดยภายในกฎหมายฉบับนี้ภาระงานของ กศน.จะเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ดังนั้นในส่วนของบุคลากร หรืออัตรากำลังต่างๆ ก็มีความจำเป็นต้องเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ด้วย “นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะที่กำกับดูแล กศน. รับทราบปัญหานี้เป็นอย่างดี เนื่องจาก รมช.ศธ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลชาว กศน.เกือบจะทุกพื้นที่ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาว กศน.และผลักดันกฎหมายให้อำนาจหน้าที่ของ กศน.สอดคล้องกันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจ บุคลากรที่จะต้องบริหารจัดการให้มีความสมดุลกัน ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีการบังคับใช้เมื่อไร กศน.ก็จะดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจและจัดสรรบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานของ กศน.ตามกฎหมายใหม่ได้” เลขาธิการ กศน. กล่าว ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved