สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

 
" ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาสมัครสมาชิกก่อนหรือ Login เข้าระบบก่อน "
 ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชา เคมี (O-NET)    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 6 รายการ
 ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชา ฟิสิกส์ (O-NET)    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 7 รายการ
 ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชา ชีววิทยา (O-NET)    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 ชีวะ 1 ระบบนิเวศ ตอนที่ 1
2 ชีวะ 2 ระบบนิเวศ ตอนที่ 2
3 ชีวะ 4 ระบบนิเวศ ตอนที่ 4
4 ชีวะ 7 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ
5 ชีวะ 9 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
6 ชีวะ 14 สารพันธุกรรม
7 ชีวะ 16 ความหลากหลายทางชีวภาพ
8 ชีวะ 3 ระบบนิเวศ ตอนที่ 3
9 ชีวะ 5 ส่วนประกอบของเซลล์
10 ชีวะ 6 การลำเลียงสารผ่านเซลล์
11 ชีวะ 8 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย
12 ชีวะ 10 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตอนที่ 1
13 ชีวะ 11 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตอนที่ 2
14 ชีวะ 12 การแบ่งเซลล์
15 ชีวะ 13 โครโมโซมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
16 ชีวะ 15 เทคโนโลยีชีวภาพ
  
 ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชา คณิตศาสตร์ (O-NET)    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 คณิตศาสตร์ 1 การทำโจทย์ข้อสอบ ตอนที่ 1
2 คณิตศาสตร์ 3 จำนวนจริง
3 คณิตศาสตร์ 7 ฟังก์ชั่นเอกโพเนนเชียลอกการิทึม
4 คณิตศาสตร์ 8 ตรีโกณมิติ
5 คณิตศาสตร์ 12 เลขยกกำลัง
6 คณิตศาสตร์ 16 การนับ
7 คณิตศาสตร์ 2 การทำโจทย์ข้อสอบ ตอนที่ 2
8 คณิตศาสตร์ 4 เซต
9 คณิตศาสตร์ 5 ตรรกศาสตร์ 1
10 คณิตศาสตร์ 6 ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น
11 คณิตศาสตร์ 9 เซต
12 คณิตศาสตร์ 10 ฟังก์ชั่น
13 คณิตศาสตร์ 11 อนุกรมเลขคณิต
14 คณิตศาสตร์ 13 เอกซ์โปเนนเชียล
15 คณิตศาสตร์ 14 ตรรกศาสตร์ 2
16 คณิตศาสตร์ 15 ระบบจำนวนจริง
  
 ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชา ภาษาอังกฤษ (O-NET)    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 16 รายการ
 ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชา ภาษาไทย (O-NET)    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 ภาษาไทย 1 แนะนำข้อสอบ
2 ภาษาไทย 2 การอ่านจับใจความ ตอนที่ 1
3 ภาษาไทย 3 การอ่านจับใจความ ตอนที่ 2
4 ภาษาไทย 4 ภาษากับการแสดงความคิด
5 ภาษาไทย 5 วรรณศิลป์ ตอนที่ 1
6 ภาษาไทย 6 วรรณศิลป์ ตอนที่ 2
7 ภาษาไทย 7 วรรณศิลป์ ตอนที่ 3
8 ภาษาไทย 8 ธรรมชาติของภาษา
9 ภาษาไทย 9 การสร้างคำ
10 ภาษาไทย 10 ประโยค
11 ภาษาไทย 11 ราชาศัพท์
12 ภาษาไทย 12 ระดับภาษา
13 ภาษาไทย 13 ข้อบกพร่องการใช้ภาษา
14 ภาษาไทย 14 การบรรยาย การพรรณนา การอธิบาย
15 ภาษาไทย 15 สำนวนไทย
16 ภาษาไทย 16 เสียง
17 ภาษาไทย 17 ทบทวนความรู้
  
 ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชา สังคม (O-NET)    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 สังคม 1 มนุษย์กับสังคม
2 สังคม 2 ศาสนาสำคัญของโลก
3 สังคม 3 การเมืองการปกครอง
4 สังคม 4 กฎหมายสำหรับประชาชน
5 สังคม 5 พุทธศาสนา
6 สังคม 6 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 1
7 สังคม 7 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2
8 สังคม 8 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 3
9 สังคม 9 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 4
10 สังคม 10 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1
11 สังคม 11 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2
12 สังคม 12 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 3
13 สังคม 13 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 4
14 สังคม 14 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1
15 สังคม 15 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2
16 สังคม 16 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3
17 สังคม 17 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4
  
 ทบทวนความรู้ ม.ปลาย วิชาเคมี    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 เคมี 1 สสารและการเปลี่ยนแปลง
2 เคมี 2 โครงสร้างอะตอม
3 เคมี 3 พันธะเคมี
4 เคมี 4 สมบัติของสาร
5 เคมี 5 ตารางธาตุ
6 เคมี 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7 เคมี 7 ปริมาณสารสัมพันธ์
8 เคมี 8 สารประกอบคาร์บอน
9 เคมี 9 สารชีวโมเลกุล
10 เคมี 10 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
11 เคมี 11 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
12 เคมี 12 สมดุลเคมี
13 เคมี 13 สมดุลสารละลายกรด - เบส
14 เคมี 14 ปฏิกิริยากรด - เบส
15 เคมี 15 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
  
 ทบทวนความรู้ ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 ฟิสิกส์ 1 การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
2 ฟิสิกส์ 2 สมดุลกล
3 ฟิสิกส์ 3 แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่
4 ฟิสิกส์ 4 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
5 ฟิสิกส์ 5 งานและพลังงาน
6 ฟิสิกส์ 6 การชนและโมเมนตัม
7 ฟิสิกส์ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
8 ฟิสิกส์ 8 แสง
9 ฟิสิกส์ 9 เสียง
10 ฟิสิกส์ 10 ไฟฟ้าสถิตย์
11 ฟิสิกส์ 11 สรุปไฟฟ้ากระแส
12 ฟิสิกส์ 12 ไฟฟ้ากระแสสลับ
13 ฟิสิกส์ 13 แม่เหล็กไฟฟ้า
14 ฟิสิกส์ 14 สรุปนิวเคลียสและกัมมันตรังสี
15 ฟิสิกส์ 15 สรุปโจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์
16 ฟิสิกส์ 16 โครงสร้างของสสาร
17 ฟิสิกส์ 17 การเคลื่อนที่
18 ฟิสิกส์ 18 การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonics Motion
19 ฟิสิกส์ 19 แบบทบทวนโจทย์เรื่องคลื่น
20 ฟิสิกส์ 20 แบบทบทวนโจทย์สมดุล,พลังงานและโมเมนตัม
21 ฟิสิกส์ 21 ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก
  
 ทบทวนความรู้ ม.ปลาย วิชาชีววิทยา    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 ชีวะ 1 เซลล์ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2 ชีวะ 2 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
3 ชีวะ 3 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
4 ชีวะ 4 การแบ่งเซลล์
5 ชีวะ 5 พันธุศาสตร์ 1
6 ชีวะ 6 พันธุศาสตร์ 2
7 ชีวะ 7 วิวัฒนาการ
8 ชีวะ 8 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
9 ชีวะ 9 การสังเคราะห์ด้วยแสง
10 ชีวะ 10 การสืบพันธุ์ของดอก
11 ชีวะ 11 ระบบย่อยอาหาร
12 ชีวะ 12 การลำเลียง
13 การลำเลียงสาร
14 ชีวะ 13 การหายใจ
15 ชีวะ 14 การขับถ่าย
16 ชีวะ 15 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
17 ชีวะ 16 ระบบโครงร่างของสิ่งมีชีวิต
18 ชีวะ 17 ระบบประสาท
19 ชีวะ 18 ฮอร์โมน
20 ชีวะ 19 พฤติกรรมของสัตว์
  
 ทบทวนความรู้ ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 คณิต 1 เซต
2 คณิต 2 ตรรกศาสตร์
3 คณิต 3 ระบบจำนวนจริง
4 คณิต 4 ลำดับและอนุกรม
5 คณิต 5 สถิติ
6 คณิต 6 แคลคูลัส
7 คณิต 7 เวกเตอร์
8 คณิต 8 จำนวนเชิงซ้อน
9 คณิต 9 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
10 คณิต 10 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม
11 คณิต 11 เมตริกซ์และดีเทอร์มิเเนนต์
12 คณิต 12 ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
13 คณิต 13 ความสัมพันธ์
14 คณิต 14 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง และภาคตัดกรวย
  
 ทบทวนความรู้ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 Eng 1
2 Eng 3
3 Eng 4
4 Eng 6
5 Eng 7
6 Eng 8
7 Eng 9
8 Eng 22
9 Eng 24
  
 ทบทวนความรู้ ม.ปลาย วิชาภาษาไทย    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 ไทย 1 ความงามของภาษา
2 ไทย 2 พระบรมราโชวาท
3 ไทย 3 นิราศพระบาท
4 ไทย 4 เวตาล
5 ไทย 5 ลิลิตตะเลงพ่าย
6 ไทย 6 นิราศลอนดอน
7 ไทย 7 คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ
8 ไทย 8 ข้อสอบคำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ
9 ไทย 9 การสังเกตคำที่มาจาก ภาษาบาลี สันสกฤต เขมรและอื่นๆ
10 ไทย 10 คำสมาส คำสนธิ
11 ไทย 11 สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
12 ไทย 12 ร้อยกรองชนิดต่างๆ
13 ไทย 13 คำและความหมาย
14 ไทย 14 การอธิบาย การบรรยาย การพรรณนา
15 ไทย 15 คำราชาศัพท์และระดับภาษา
16 ไทย 16 ภาษาเหตุผล ทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ
17 ไทย 17 ทบทวนความรู้ 1
18 ไทย 18 ทบทวนความรู้ 2
19 ไทย 19 โครงสร้างพยางค์ 1
20 ไทย 20 โครงสร้างพยางค์ 2
21 ไทย 21 ชนิดและหน้าที่ของคำ
22 ไทย 22 ชนิดของคำและสำนวนไทย
23 ไทย 23 ประโยค 1
24 ไทย 24 ประโยค 2
  
 ทบทวนความรู้ ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 สังคม 1 มนุษย์ สังคม วัฒนธรรม
2 สังคม 2 โครงสร้างสังคม
3 สังคม 3 สังคมไทย
4 สังคม 4 หลักธรรมทางศาสนา
5 สังคม 5 ลักษณะทางกายภาพด้านอากาศ หรือบรรยากาศภาค
6 สังคม 6 ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย
7 สังคม 7 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
8 สังคม 8 ทดสอบภูมิศาสตร์กายภาพ
9 สังคม 9 การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
10 สังคม 10 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย
11 สังคม 11 การเมืองการปกครองของไทย
12 สังคม 12 อารยธรรมตะวันออก
13 สังคม 13 รัฐ
14 สังคม 14 รัฐ 2
15 สังคม 15 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย
16 สังคม 16 กฎหมาย
17 สังคม 17 หลักเศรษฐศาสตร์
18 สังคม 18 การเงิน การธนาคาร การคลัง
19 สังคม 19 การพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
20 สังคม 20 ทดสอบเศรษฐศาสตร์
21 สังคม 21 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 สังคม 22 ความขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ
23 สังคม 23 ความแตกต่างทางสังคม และวัฒนธรรมต่อการพัฒนาประเทศ
24 สังคม 24 การพัฒนาคุณภาพประชากรโลก
  
 ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 math1 เลขยกกำลังและจำนวนจริง
2 math2 เศษส่วนและทศนิยม
3 math3 การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว
4 math4 พื้นที่
5 math5 การเท่ากันทุกประการ
6 math6 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
7 math7 การแยกตัวประกอบพหุนาม
8 math8 สมการกำลังสองและพาราโบลา
9 math9 การแปรผัน
10 math10 พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1
11 math11 พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2
12 math12 ระบบสมการเชิงเส้น
13 math13 ความคล้าย
14 math14 สถิติ
15 math15 ความน่าจะเป็น
16 math16 ตรีโกณมิติ
17 math17 เศษส่วนของพหุนาม
  
 ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาวิทยาศาสตร์    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 Science 1 การแยกสาร
2 Science 2 สารรอบตัว
3 Science 3 สารประกอบและธาตุ
4 Science 4 กรด-เบสและการเปลี่ยนแปลง
5 Science 5 การดำรงชีวิตของสัตว์
6 Science 6 กลไกมนุษย์กับการรักษาดุลยภาพของร่ายกาย ตอนที่ 1
7 Science 7 กลไกมนุษย์กับการรักษาดุลยภาพของร่ายกาย ตอนที่ 2
8 Science 8 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
9 Science 9 ไฟฟ้า ตอนที่ 1
10 Science 10 ไฟฟ้า ตอนที่ 2
11 Science 11 แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ตอนที่ 1
12 Science 12 แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ตอนที่ 2
13 Science 13 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ตอนที่ 1
14 Science 14 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ตอนที่ 2
15 Science 15 สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1
16 Science 16 สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2
17 Science 17 สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3
  
 ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาภาษาอังกฤษ    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 15 รายการ
 ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาภาษาไทย    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 Thai 1 เสียงและอักษรไทย ตอนที่ 1
2 Thai 3 เสียงและอักษรไทย ตอนที่ 3
3 Thai 2 เสียงและอักษรไทย ตอนที่ 2
4 Thai 4 คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น ตอนที่ 1
5 Thai 5 คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น ตอนที่ 2
6 Thai 6 การสร้างคำในภาษาไทย 1
7 Thai 7 การสร้างคำในภาษาไทย 2
8 Thai 8 การสร้างคำในภาษาไทย 3
9 Thai 9 ชนิดของคำ 1
10 Thai 10 ชนิดของคำ 2
11 Thai 11 ประโยค 1
12 Thai 12 ประโยค 2
13 Thai 13 รูปแบบคำประพันธ์ประเภทต่างๆ
14 Thai 14 แบบฝึกหัดคำประพันธ์และการอ่านจับประเด็น
15 Thai 15 แบบฝึกหัดคำราชาศัพท์
16 Thai 16 แบบฝึกหัดวรรณคดี 1
17 Thai 17 แบบฝึกหัดวรรณคดี 2
  
 ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชสังคมศึกษา    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 Social 1 รู้จักโลกของเรา
2 Social 2 ทวีปเอเชีย
3 Social 3 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4 Social 4 เอเชียตะวันออก
5 Social 5 เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง
6 Social 6 ทวีปยุโรป
7 Social 8 ทวีปแอฟริกาและทวีปโอเชียเนีย
8 Social 7 ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
9 Social 9 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัย-สุโขทัย
10 Social 10 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
11 Social 11 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี+รัตนโกสินทร์ตอนต้น
12 Social 12 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2475
13 Social 13 ประวัติศาสตร์ไทยหลัง พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน
14 Social 14 หน้าที่พลเมือง
15 Social 15 ศาสนา
16 Social 16 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 1
17 Social 17 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2
  
 อาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 1
2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 2
3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 3
4 การใช้งานระบบปฏิบัติงาน Windows XP 1
5 การใช้งานระบบปฏิบัติงาน Windows XP 2
6 การใช้งานระบบปฏิบัติงาน Windows XP 3
7 การใช้งานระบบปฏิบัติงาน Windows XP 4
8 การใช้งานระบบปฏิบัติงาน Windows XP 5
9 การใช้งานระบบโปรแกรม Linux 1
10 การใช้งานระบบโปรแกรม Linux 2
11 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 1
12 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2
13 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 3
14 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 4
15 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 5
16 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 6
17 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 1
18 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2
19 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 3
20 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 4
21 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 5
22 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 6
23 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 7
24 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 8
25 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 9
26 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 10
27 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 11
28 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 1
29 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2
30 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 3
31 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 4
32 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 5
33 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 6
34 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 7
35 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 8
36 การใช้งาน Internet 1
37 การใช้งาน Internet 2
38 การใช้งาน Internet 3
39 การใช้งาน Internet 4
40 การใช้งาน Internet 5
41 การใช้งาน Internet 6
42 การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1
43 การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 2
44 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photshop 1
45 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photshop 2
46 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photshop 3
47 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photshop 4
48 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photshop 5
49 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photshop 6
50 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photshop 7
51 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photshop 8
  
 ครูประถมคนเก่ง    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 ตอนที่ 1 ทักษะและกระบวนการทางสอนคณิตศาสตร์
2 ตอนที่ 2 หกสหายพาเพลิน
3 ตอนที่ 3 สามสหายได้เท่ากัน
4 ตอนที่ 4 สามเหลี่ยมมหัศจรรย์
5 ตอนที่ 5 เจ็ดสหายได้เท่ากัน
6 ตอนที่ 6 Sudoku (โซดูกุ)
7 ตอนที่ 7 หาคำตอบโดยการให้เหตุผล
8 ตอนที่ 8 สี่เหลี่ยมพิศวง
9 ตอนที่ 9 อักษรลับ
10 ตอนที่ 10 ปัญหาชวนคิด
11 ตอนที่ 11 เกมคู่ซี้หกเหลี่ยม
12 ตอนที่ 12 ปริศนาไม้ขีด (Maths Puzzle)
13 ตอนที่ 13 ปริศนาตัวเลข
14 ตอนที่ 14 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
15 ตอนที่ 15 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติ
16 ตอนที่ 16 เรียนรู้จากลูกเต๋า ตอนที่ 1
17 ตอนที่ 17 เรียนรู้จากลูกเต๋า ตอนที่ 2
18 ตอนที่ 18.1 การออกแบบลวดลายโดยใช้ GSPการประดิษฐ์ลวดลาย-ใบงาน
19 ตอนที่ 18.2 การออกแบบลวดลายโดยใช้ GSPการประดิษฐ์ลวดลายจากรูปเรขาคณิต
20 ตอนที่ 19.1 มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม-เฉลย
21 ตอนที่ 19.2 มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม-ใบงาน
22 ตอนที่ 19.3 มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม-แผนการสอน
23 ตอนที่ 20 แหล่งเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
  
 ETV ติวเข้มความถนัดทางวิศวกรรม    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 3 รายการ
 ติวเข้มเติมเต็มความรู้    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 GAT 1 โดย อ.ปิง
2 GAT 2 โดย อ.อริสรา
3 PAT 1 โดย รศ.สมัย
4 PAT 2 โดย อ.อุไรวรรณ
5 ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี
6 ภาษาไทย-สังคม โดย อ.ปิง (29 ม.ค.54)
7 เคมี โดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์ (5 ก.พ.54)
8 ภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ (12 ก.พ.54)
9 เคมี โดย อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล (19 ก.พ.54)
10 ตารางธาตุ
11 GAT 1 โดย อ.สาธร อุพันวัน (26 ก.พ.54)
12 ชีววิทยา โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ (5 มี.ค.54)
13 สังคมศึกษา โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี (12 มี.ค.54)
14 คณิตศาสตร์ โดย อ.ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (19 มี.ค.54)
15 ภาษาอังกฤษ โดย อ.อริสรา ธนาปกิจ (26 มี.ค.54)
16 ภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์ (9 เม.ย.54)
17 ฟิสิกส์ โดย อ.ธวัชชัย ชัยสวัสดิ์ (23 เม.ย.54)
18 ภาษาไทย-สังคม โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ (7 พ.ค.54)
19 ชีววิทยา โดย อ.เกษม ศรีพงษ์ (14 พ.ค.54)
20 เคมี โดย อ.จตุรงค์ สุภาพพร้อม (28 พ.ค.54)
21 สังคม โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี (4 มิ.ย.54)
22 ฟิสิกส์ โดย อ.ธวัชชัย ชัยสวัสดิ์ (11 มิ.ย.54)
23 สังคม โดย อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ (18 มิ.ย.54)
24 คณิตศาสตร์ โดย อ.ชวลิต กุลกีรติการ (25 มิ.ย.54)
25 สังคมศึกษา โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี (2 ก.ค.54)
26 ฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (16 ก.ค.54)
27 สังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ (23 ก.ค.54)
28 ฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (23 ก.ค.54)
29 คณิตศาสตร์ โดย อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (30 ก.ค.54)
30 ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ (6 ส.ค.54)
31 ฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (13 ส.ค.54)
32 ภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์ (20 ส.ค.54)
33 คณิตศาสตร์ โดย อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (27 ส.ค.54)
34 ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ (27 ส.ค.54)
35 สังคมศึกษา โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี (3 ก.ย.54)
36 เคมี โดย อ.ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ (10 ก.ย.54)
37 GAT โดย อ.ฐานุวัชร์ รินนานนท์ (17 ก.ย.54)
38 ชีววิทยา โดย น.สพ.กฤษณะ ธรรมศิริ (24 ก.ย.54)
39 GAT โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ (1 ต.ค.54)
40 คณิตศาสตร์ โดย อ.ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (8 ต.ค.54)
41 ภาษาไทย โดย อ.กิจมาโนชญ์ โรจน์ทรัพย์ (15 ต.ค.54)
42 ฟิสิกส์ โดย อ.พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์ (22 ต.ค.54)
43 ภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ (29 ต.ค.54)
44 สังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ (26 พ.ย.54)
45 เคมี โดย อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล (3 ธ.ค.54)
46 ชีววิทยา โดย น.พ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง (10 ธ.ค.54)
47 คณิตศาสตร์ โดย อ.มนตรี นิรมิตรศิริพงศ์
48 ชีววิทยา โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ (24 ธ.ค.54)
49 ภาษาอังกฤษ โดย อ.วนิดา ยาณรักษา (24 ธ.ค.54)
50 สังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ (18 ก.พ.55)
51 คณิตศาสตร์ โดย อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (25 ก.พ.55)
52 ฟิสิกส์ โดย อ.สุธี อัสววิมล (3 มี.ค.55)
53 เฉลยฟิสิกส์ (3 มี.ค.55)
54 ภาษาอังกฤษ โดย อ.อริสรา ธนาปกิจ (7 เม.ย.55)
55 เคมี โดย อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล (14 เม.ย.55)
56 คณิตศาสตร์ โดย รศ.สมัย เหล่าวานิชย์ (5 พ.ค.55)
57 ภาษาไทย-สังคมศึกษา โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ (26 พ.ค.55)
58 คณิตศาสตร์ โดย อ.ชวลิต กุลกีรติการ (9 มิ.ย.55)
59 ฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (16 มิ.ย.55)
60 ฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (30 มิ.ย.55)
61 ภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์ (7 ก.ค.55)
62 ชีววิทยา โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ (14 ก.ค.55)
63 ภาษาอังกฤษ โดย อ.วรภัค ชัยมหาวงษ์ (21 ก.ค.55)
64 เคมี โดย อ.ดิลก บัวรอด (18 ส.ค.55)
65 สังคมศึกษา โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน (25 ส.ค.55)
66 คณิตศาสตร์ โดย อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี (1 ก.ย.55)
67 ภาษาอังกฤษ โดย อ.วรภัค ชัยมหาวงษ์ (8 ก.ย.55)
68 เคมี โดย อ.ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ (13 ต.ค.55)
69 คณิตศาสตร์ โดย อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (20 ต.ค.55)
70 ฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (27 ต.ค.55)
71 ภาษาอังกฤษ โดย อ.ณัฏฐ์ภัสสร เหรียญกมล (3 พ.ย.55)
72 ภาษาไทย โดย อ.กิจมาโนชญ์ โรจทรัพย์ (22 ธ.ค.55)
73 ชีววิทยา โดย นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (29 ธ.ค.55)
74 สังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ (5 ม.ค.56)
75 ฟิสิกส์ โดย อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (12 ม.ค.56)
76 ภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.ผนิตนาฎ ชูฤกษ์ (16 ก.พ.56)
77 เคมี โดย อ.เดือนเพ็ญ ฉายทองดี (23 ก.พ.56)
78 คณิตศาสตร์ โดย อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (2 มี.ค.56)
79 ฟิสิกส์ โดย อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (9 มี.ค.56)
80 ภาษาอังกฤษ โดย อ.แพรพรรณ แน่นอน (13 เม.ย.56)
81 ชีววิทยา โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ (20 เม.ย.56)
82 คณิตศาสตร์ โดย อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี (27 เม.ย.56)
83 เคมี โดย อ.ตรัยรัตน์ อ.วิคุณประเสริฐ (4 พ.ค.56)
84 ชีววิทยา โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ (18 พ.ค.56)
85 ภาษาไทย โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ (8 มิ.ย.56)
86 ฟิสิกส์ โดย อ.กิตติธัช เลาห์อุทัยวัฒนา (15 มิ.ย.56)
87 ภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ (22 มิ.ย.56)
88 คณิตศาสตร์ โดย อ.ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (29 มิ.ย.56)
  
 กศน. ติวเข้ม วิชาสังคมศึกษา    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 สังคม 1 สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ ตอนที่ 1
2 สังคม 2 สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ ตอนที่ 2
3 สังคม 3 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
4 สังคม 4 ปรากฏณ์การทางธรรมชาติและการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 สังคม 5 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
6 สังคม 6 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
7 สังคม 7 อารยธรรมโลก
8 สังคม 8 เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ
9 สังคม 9 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
10 สังคม 10 งบประมาณแผ่นดิน
11 สังคม 11 การพัฒนาเศรษฐกิจ
12 สังคม 12 การเงินการธนาคาร
13 สังคม 13 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
14 สังคม 14 ระบอบการปกครอง
15 สังคม 15 พัฒนาการระบอบประชาธิปไตย
16 สังคม 16 เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองของไทย
17 สังคม 17 การเมืองโลก ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
  
 กศน. ติวเข้ม วิชาคณิตศาสตร์    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 คณิต 1 จำนวนจริง ตอนที่ 1
2 คณิต 2 จำนวนจริง ตอนที่ 2
3 คณิต 3 เลขยกกำลัง ตอนที่ 1
4 คณิต 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 2
5 คณิต 5 การให้เหตุผล
6 คณิต 6 เซต ตอนที่ 1
7 คณิต 7 เซต ตอนที่ 2
8 คณิต 8 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
9 คณิต 9 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
10 คณิต 10 การใช้เครื่องมือและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1
11 คณิต 11 การใช้เครื่องมือและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2
12 คณิต 12 สถิติและข้อมูล
13 คณิต 13 ค่ากลางของข้อมูล
14 คณิต 14 การนำเสนอข้อมูล
15 คณิต 15 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1
16 คณิต 16 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2
17 คณิต 17 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3
  
 กศน. ติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ    จำนวนบทเรียนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่รายละเอียด
1 English 1
2 English 2
3 English 3
4 English 4
5 English 5
6 English 6
7 English 7
8 English 8
9 English 9
10 English 10
11 English 11
12 English 12
13 English 13
14 English 14
15 English 15
16 English 16
17 English 17
  

ชมรายการสด ข่าวการศึกษา
บทความ รายการเด่น
คลิปวีดีโอ กระดานสนทนา
กิจกรรม เอกสารประกอบกการรับชม
แผนผังเว็บไซต์ ตารางออกอากาศ
ชมรายการย้อนหลัง
Facebook ติดต่อเรา

   
User :  
Pass :
 
 
ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
 
Copyright © 2010