ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาระดับ ม.ต้น ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น.
29082802