ขอเชิญชมถ่ายทอดสด "อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV " วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.โดยเลขาธิการกศน.
15502432