วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ ETV จะของดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากทำการปรับปรุงระบบจึงขออภัยมา ณ ที่นี้
14837883